Viktiga frågor

2012 beslöts i Stockholm, Nacka och Värmdö kommuner samt landstinget i Stockholms län om ett förstudium till utbyggnad av tunnelbana till Nacka. Beslut om sträckning kommer att tas av SL under hösten 2013. I o m detta kommer trafikförhållandena vid Slussen att ändras då nya förutsättningar uppstår. Detta har inte påverkat stadens plan av Slussens ombyggnad. Frågan är grundläggande för omformningen av platsen till en fungerande kollektivknutpunkt. Slussen är efter T-centralen Stockholms största trafikplats.

Sett i detta perspektiv är en överdimensionerad bussterminal insprängd i Katarinaberget inte bara en säkerhetsrisk utan även felplanerad och en felinvestering.

Med trafikanterna i fokus kan en modern bussterminal på nuvarande plats fylla de krav man kan ställa på en optimalt fungerande trafikknutpunkt.

Avbördningen av Mälaren påverkas av klimatförändringar. Havshöjningar kontra nederbörd är faktorer vi idag inte kan säkerställa. Ombyggnaden av Slussen bör därför ha flera prognoser med i beräkning. Staden har i sin plan enbart tagit hänsyn till avbördningen av Mälaren vid Söderström, vilket betyder att landförbindelsen mellan Söder och Gamla stan ska schaktas bort. Sett ur ett större perspektiv blir Mälarens avrinning bättre fördelad om den sprids. Södertälje sluss byggs redan om för att kunna rymma större fartyg, Hammarby sluss har möjlighet att utöka sin kapacitet med ytterligare en kulvert. Slussen vid Söderström kan utökas genom att Polhemslussen öppnas. En spridning av avrinningen är av stor betydelse för sjö- och havsmiljön.

Kostnaden vid en felplanering av denna centrala plats får för stora konsekvenser. Förutom det kulturella värdet har Slussen  grundläggande samhällsfunktioner som framkomlighet, kommunikation samt handel och turism