Juridiska processer

Kommunfullmäktiges beslut om Nya Slussen överklagades av 157 sakägare. Mark- och miljödomstolen behandlade frågan och godkände inte detaljplanen. Detta överklagades av staden. Domen i Svea Hovrätt tillkännagavs 27/9 2013. Mark- och miljööverdomstolen godkände stadens förslag till detaljplan, vilket betyder att detaljplanen från 1932 inte längre är gällande. Detta innebär dock inte att staden inte kan besluta att restaurera eller modernisera Slussen av idag. Det är fullt möjligt enligt Plan- och bygglagen.

Beslutet om bussterminalen som är en egen detaljplan överklagades hos Länsstyrelsen. Detta avfärdades. Ärendet behandlades därefter i Mark- och miljödomstolen under hösten 2013. Mark och miljödomstolen avfärdade då stadens ansökan om byggnadstillstånd för bussterminalen utifrån formella tunga skäl. Detta innebär att staden måste ta fram en ny detaljplan med påföljande planprocess, vilket kan ta upp till fyra år.

Ansökan om ny vattendom lämnades in till Mark- och miljödomstolen från staden 2012. I planen
för Nya Slussen schaktas landförbindelsen mellan Söder och Gamla stan bort för avbördning av Mälaren, nya kajer upprättas. Den nya vattendomen har att utgå ifrån miljöaspekter utredda av FN´s klimatpanel. Frågan behandlades av Vattendomstolen under hösten 2013. Dom föll under våren 2014 och villkorade att detaljplanen över bussterminalen samt trafiklösningen skulle vara godkända. Denna dom är i sin tur överklagad av staden samt även av sakägare.

Föreningen vill verka för att avbördningen av Mälarens vatten fördelas mellan Slussen, Södertälje kanal, Hammarbykanalen samt Norrström. Kajerna runt Slussen och Gamla stan bevaras med höjd som överensstämmer med FN´s klimatpanels rekommendationer.