Stadgar

Stadgar för föreningen Bevara Slussen

(§§ 1-20) antagna vid extra årsmöten den 19 maj och den 8 september 2016

§ 1 Föreningens namn är Bevara Slussen med tillägget ”återskapa klöverbladet”, vilket kan läggas till när så är lämpligt.

§ 2 Bevara Slussen är en partipolitiskt oberoende intresseförening med säte i Stockholm, men den vill också väcka intresse utanför Stockholm, nationellt och internationellt.

§ 3 Föreningens ändamål:

  • att återskapa de planskilda korsningarna, de så kallade klöverbladen
  • att skydda platsens kulturhistoriska värden
  • att bevara panoramautsikten över staden, Mälaren och Östersjön
  • att utöka regleringen av Mälarens vatten till flera tappställen för att skydda Stockholms inre hamn mot kraftiga vattenflöden

De uppsatta målen skall uppnås genom ett uthålligt opinionsarbete.

MEDLEMMAR

§ 4 Föreningen är öppen för alla som vill arbeta för eller stödja föreningens ändamål. Medlem förbinder sig att följa föreningens stadgar.

§ 5 Medlem betalar en årlig avgift som fastställs vid årsmötet.

§ 6 Medlem som försummat att betala medlemsavgiften, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål kan uteslutas. Frågan om uteslutning avgörs först sedan medlem tagit del av styrelsens motivering.
Medlem skall ha fått tillfälle att yttra sig inom en viss angiven tid innan styrelsen fattar sitt beslut.

STYRELSEN

§ 7 Årsmötet väljer en styrelse bestående av en ordförande på 1 år och 3-5 ordinarie ledamöter på 2 år. Årsmötet väljer även 3-4 styrelsesuppleanter på 1 år. Styrelsen utser inom sig behövliga förtroendeposter, t ex kassör. Vid ordinarie styrelsemedlems frånvaro inträder suppleant. Medlemskap i styrelsen förutsätter ett aktivt deltagande.

§ 8 Föreningens firmatecknare är ordföranden och kassören tillsammans.

§ 9 Styrelsen sammanträder efter särskild kallelse som även utgår till suppleanterna. Vid omröstning har endast den/de suppleanter som ersätter ordinarie ledamöter rösträtt. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ordinarie (eller ersättare) styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 10 Styrelseledamot som avgår inom mandatperioden ersätts av styrelse-suppleant. Styrelsen kan även på skäliga grunder tillfälligt avstänga styrelsemedlem.

RÄKENSKAPER

§ 11 Räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Föreningens kassör tecknar ensam föreningen för belopp upp till 10.000 kr.

§ 13 Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av en revisor och en revisorssuppleant, utsedda vid årsmötet
Revisionsberättelse inlämnas till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet.

ÅRSMÖTET

§ 14 Högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte skall hållas före utgången av årets första kvartal. Skriftlig kallelse till årsmötet skall utgå 5 veckor före ordinarie årsmöte och 2 veckor före extra årsmöte.

§ 15 Före årsmötets öppnande upprättas en röstlängd efter gällande medlemsförteckning. Varje medlem har en röst och tilldelas röstkort. Medlem som inte kan närvara kan rösta genom ombud med fullmakt.

§ 16 Beslut fattas genom bifallsrop eller om så önskas efter votering. Vid omröstning gäller majoritetsbeslut av alla närvarande medlemmar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val sker sluten omröstning om någon begär detta.

§ 17 Motioner skall vara styrelsen tillhanda 4 veckor före årsmötet. Detta gäller även frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen.
Övriga frågor kan behandlas om årsmötet beslutat detta.

§ 18 För stadgeändring krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten med minst ⅔ majoritet.

§ 19 För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst ⅔ av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar skänkas till verksamhet eller ändamål som verkar för Stockholms kulturmiljö.